Duyurular


2015 Yılı Petrol Piyasası Lisans Bedelleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :                                                                                                 

 

 KURUL KARARI

 

 Karar No: 5383                 Karar Tarihi: 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Petrol Piyasası Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

           

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

a)Lisans alma bedeli:

 

Rafinerici lisansı için 475.000.- (dörtyüzyetmişbeşbin) TL,
Dağıtıcı lisansı için 343.300.- (üçyüzkırküçbinüçyüz) TL,
Depolama lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz) TL,
İletim lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz) TL,
İhrakiye teslimi lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz) TL,
İşleme lisansı için  
-Petrokimya için 20.400.-(yirmibindörtyüz) TL,
-Biyodizel için 7.000.- (yedibin) TL,
Madeni yağ lisansı için 68.000.- (altmışsekizbin) TL,
Serbest kullanıcı lisansı için  
Taşıma lisansı  
-Demiryolu için 3.500.-(üçbinbeşyüz) TL,
-Denizyolu için gemi başına  3.500.-(üçbinbeşyüz) TL,
Bayilik lisansı için 3.500.-(üçbinbeşyüz) TL,

b) Lisans sureti 

1.375.- (binüçyüzyetmişbeş) TL, 

c) Lisans tadili: 

 
Rafinerici lisansı için 9.500.-(dokuzbinbeşyüz) TL,
Dağıtıcı lisansı için 7.000.-(yedibin) TL,
Depolama lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,             
İletim lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
İşleme lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
Madeni yağ lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
Serbest kullanıcı lisansı için 2.100.- (ikibinyüz) TL,
İhrakiye teslimi lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
Taşıma lisansı                                                                
-Demiryolu için 2.100.- (ikibinyüz) TL,
-Denizyolu için gemi başına              2.100.- (ikibinyüz) TL,
Bayilik lisansı için 2.100.- (ikibinyüz) TL,
d) Süre uzatımı(vize) Lisans alma bedelinin % 50’si 
e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası akaryakıt ticaret izni  20.500.- (yirmibinbeşyüz)TL, 
f) Tarife onayı  0.- (sıfır) TL.

 

 

Madde 2-  Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.  

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası