Haberler


haber
26 Mart 2014

Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre elkonulan akaryakıtın teslimi, muhafazası, tasfiyesi ve yapılan masraflara ilişkin uygulama yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Elkonulan Akaryakıtın Tespiti ve Numune Alınması

Kurum tarafından veya denetimle yetkili diğer personel tarafından yapılan denetimler sonucunda veya kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler için Numune Alma Tutanağı düzenlenip, numunelerin bir adedi müdahil gümrük idaresine gönderilecek ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bildirilecek. Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt için numune alınmayacak. Ancak niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen ilgili standartlarda belirtildiği şekilde numune alınarak analiz yaptırılabilecek. Numuneler gümrük idaresince saklanıp, saklama süresince, mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi için karar istenecek.

Akaryakıtın Teslimi ve Muhafazası

Yapılan düzenlemeye göre kaçak olarak ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Kaçak Akaryakıt Tespit ve Elkoyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara, kaçak akaryakıt ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilecek olup il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklar teslim esnasında tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit edecekler.

İl özel idaresi veya defterdarlığa teslimi mümkün olmayan akaryakıt ile muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren akaryakıt veya söz konusu idarelerin depolama kapasitesini aşan akaryakıtın, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin onayı ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına il özel idaresi veya defterdarlık tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak tutanakla teslim edilebilecek.

LPG’de Yönetmelik Kapsamına Alındı

Yeni yönetmeliğin kapsamına LPG’de alındı. Düzenlemeye göre el koyulan LPG’nin teslimi öncelikle il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara yapılacak. Bu yerlere teslimi mümkün olmayan LPG’nin muhafazası ise depolama lisanslı firmaların depolarına tutanak karşılığı teslim edilebilecek.

Teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt ise yediemine teslim edilecek.

Elkonulan Akaryakıt için Yapılacak Masrafların Karşılanması

Yönetmelikte el konulan kaçak akaryakıt için yapılacak masrafların karşılanması konusunda da ek bir madde yer alıyor. Buna göre elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren yapılan masraflar, teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenecek.

Akaryakıtın satış suretiyle tasfiyesi halinde, satış bedelinin % 15’i muhafaza ücreti olarak esas alınacak olup il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden ödenecek. Kaçak akaryakıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda ise söz konusu ücret muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaştırılacak.

Nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları da il özel idaresi ve defterdarlıkça, piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenecek.

Teknik Düzenlemelere Uygun Olmayan Akaryakıtın Rafinerilere Teslimi

Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak ve rafinerici bu ürünleri almakla yükümlü olacak. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise % 60’ından az olamayacak.

Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Kurum tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde, bahse konu ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilip il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılarak tasfiye edilecek.

Sahibine İade

Satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise % 60’ından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık bütçesinden hak sahibine ödenecek.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası