Haberler


Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı
30 Nisan 2021

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Petrol Piyasası Kanunu ve LPG Piyasası Kanunu kapsamında, lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlardan 10 milyon TL’ye kadar, faaliyeti devam edenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar teminat alınacak.

Teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 25 bin TL’den az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıca akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecekler. Bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecek.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye uyumları, faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef grupları dikkate alınacak.

Elektronik Sistemlere Müdahale Edenlere Hapis Cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemlerine fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale edenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yapılan satışlara ait belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, bilgileri değiştiren veya silenler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenlere veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebep olanlara da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde, inceleme tamamlanması beklenmeden; sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek. Rapor, değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek, kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

Lisans İşlemlerinin Tamamlanması için Vadesi Geçmiş Borç Olmayacak

Dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile EPDK tarafından belirlenen diğer lisans türlerine ilişkin olarak lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcu ile SGK'ya vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayacak.

Lisans sahiplerinin vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’dan temin edilecek. EPDK, buna ilişkin usul ve esasları Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK’nın görüşünü alarak belirleyecek.

EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dâhil olmak üzere teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin olarak teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlamayanların lisansı sona erdirilecek.

Lisans Sahibi ile EPDK’nın Yetkilendirdiği Otomasyon Şirketi Müştereken Sorumlu

Dağıtıcı lisansı sahibi, EPDK tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığı ile otomasyon sistemini kuracak ve uygulayacak. Sistemi kuracak ve uygulayacak tüzel kişilerde aranacak idari, mali ve teknik şartlar ile bu tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini EPDK belirleyecek.

Otomasyon sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden lisans sahibi ile EPDK tarafından yetkilendirilen şirketler müştereken sorumlu olacak. Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında hizmet veren otomasyon şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcıya uygulanan cezanın onda biri kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Hile veya Yalan Beyanla Lisansı İptal Edilenlere Yeniden Lisans Verilmeyecek

Kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti ile lisansı iptal edilenlere yeniden lisans verilmeyecek. Lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarih itibariyle yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Yapılmayacak

Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklar. Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

Sahte Fatura Düzenleyenlerin Lisansı İptal Edilecek

Akaryakıt piyasasında sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir kişiye de lisans verilmeyecek. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiiline ilişkin olarak verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için yeni lisans verilmeyecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerine ek olarak EPDK’dan izin alınmadan; akaryakıt yerine kullanılan herhangi bir ürünü akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişilere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası uygulanacak.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası