Duyurular


2015 Yılı için Uygulanacak Katılma Payına İlişkin Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :                                                                                                 

KURUL KARARI

Karar No: 5384       Karar Tarihi: 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;

a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir)

b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2015 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır.

Madde 2- Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası