Duyurular


Lisans Alma ve Katılma Payı Oranları Belirlendi

Petrol ve LPG piyasalarında 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanacak lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Petrol Piyasası

Lisans Alma Bedeli:

Rafinerici lisansı için

889.600 (sekizyüzseksendokuzbinaltıyüz) TL

Dağıtıcı lisansı için

643.800 (altıyüzkırküçbinsekizyüz) TL

Depolama lisansı için

38.450 (otuzsekizbindörtyüzelli) TL

İletim lisansı için

38.450 (otuzsekizbindörtyüzelli) TL

İhrakiye teslimi lisansı için

38.450 (otuzsekizbindörtyüzelli) TL

İşleme Lisansı

 

Petrokimya için 

38.450 (otuzsekizbindörtyüzelli) TL

Biyodizel için

13.100 (onüçbinyüz) TL

İşleme (atık) lisansı için

100.750 (yüzbinyediyüzelli) TL

Madeni yağ lisansı için

127.700 (yüzyirmiyedibinyediyüz) TL

Serbest kullanıcı lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Taşıma Lisansı

 

Demiryolu için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Denizyolu için gemi başına

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Bayilik lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

 

Lisans Sureti: 2600 (ikibinaltıyüz) TL

Lisans Tadili:

Rafinerici lisansı için

18.050 (onsekizbinelli) TL

Dağıtıcı lisansı için

13.100 (onüçbinyüz) TL

Depolama lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

İletim lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

İşleme lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Madeni yağ lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Serbest kullanıcı lisansı için

3.950 (üçbindokuzyüzelli) TL

İhrakiye teslimi lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Taşıma Lisansı

 

Demiryolu için

3.950 (üçbindokuzyüzelli) TL

Denizyolu için gemi başına

3.950 (üçbindokuzyüzelli) TL

Bayilik lisansı için

3.850 (üçbinsekizyüzelli) TL

Süre Uzatımı (vize): Lisans alma bedelinin % 50’si

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli

(01.04.2021-31.03.2022 dönemi için): 38.450 (otuzsekizbindörtyüzelli) TL

Tarife onayı: 0 (sıfır) TL

Kupon hizmeti izin bedeli: 74.750 (yetmişdörtbinyediyüzelli) TL

 

LPG Piyasası

Lisans Alma Bedeli

LPG dağıtıcı lisansı için

380.800 (üçyüzseksenbinsekizyüz) TL

LPG depolama lisansı için

38.450 (otuzsekizbindörtyüzelli) TL

LPG tüpü imalatı lisansı için

25.650 (yirmibeşbinaltıyüzelli) TL

LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı için

5.250 (beşbinikiyüzelli) TL

LPG Taşıma Lisansı

Boru hattı ile taşıma için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Demiryolu için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

Denizyolu için gemi başına

6.700 (altıbinyediyüz) TL

LPG Otogaz Bayilik lisansı için 6.700 (altıbinyediyüz) TL

Lisans Sureti: 2.600 (ikibinaltıyüz) TL

Lisans Tadili:

Dağıtıcı lisansı tadil bedeli

7.650 (yedibinaltıyüzelli) TL

LPG depolama lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

LPG tüpü imalatı lisansı için

6.700 (altıbinyediyüz) TL

LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı için

2.550 (ikibinbeşyüzelli) TL

 

LPG Taşıma Lisansı

Boru hattı ile taşıma için

5.100 (beşbinyüz) TL

Demiryolu için

5.100 (beşbinyüz) TL

Denizyolu için gemi başına

5.100 (beşbinyüz) TL

 

LPG Otogaz Bayilik Lisansı için: 3850 (üçbinsekizyüzelli) TL

Yasal sürelerden sonra yapılan lisans tadil başvurularında; LPG tüpü imalatı lisansı için, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı için, LPG taşıma lisansı için, LPG otogaz bayilik lisansı için lisans alma bedeli kadar, LPG dağıtıcı lisansı için ve LPG depolama lisansı için ise lisans tadil bedelinin 5 katı kadar ödeme yapılacak. Süre uzatımında ise lisans alma bedelinin yüzde 50’si ödenecek.

2021 Yılı için Uygulanacak Katılma Payı Oranları

Petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulanacak katılma payı oranları da belirlendi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2021 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satış tutarının binde biri olarak belirlendi.

Kurum tarafından, petrol ve LPG piyasasında katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar ise 31 Aralık 2021 tarihli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2 milyon doların TL karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanacak.

 

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası