Duyurular


LPG Piyasasında GSM Ruhsatı'na İlişkin EPDK Duyurusu

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca, LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; ...14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının noterden tasdikli suretinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, LPG Dağıtıcı, LPG Depolama, LPG Tüpü İmalatı ile LPG Tüpü Muayene Tamir ve Bakım lisanslarına başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin tesisleri ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre durumlarına uygun olarak alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının da noterden tasdikli suretlerini Kuruma ibraz etmeleri şarttır.

 

LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında ibraz edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında (daha önceki adıyla gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı), ruhsat sahibinin adı veya unvanı ile başvuru sahibinin adı veya unvanı birebir aynı olmalı, tarih ve sayı, tesisin kaçıncı sınıf olduğu, yapacağı işin türü ya da faaliyet konusunun "LPG otogaz satış istasyonu" olduğu hususu belirtilmelidir.

 

LPG otogaz bayilik lisansına başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin Kuruma ibraz edecekleri işyeri açma ve çalışma ruhsatlarındaki istasyon adresi ile asgari mesafe tespit tutanağındaki adresinin ve dağıtıcıları ile o istasyon için yapacakları bayilik sözleşmelerindeki istasyon adresinin aynı olması gerekmektedir.

 

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Düzenlemek ve Bu Husustaki Şikâyetleri Değerlendirmekle Yetkili İdari Makamlar

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili idareler, 10.08.2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği" olarak saptanmıştır.

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin tüm ihbar ve şikâyetlerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idari makam nezdinde yapılması gerekmektedir. Eğer şikâyete ilişkin idari başvurudan sonuç alınamazsa, söz konusu işlemden menfaati ihlal olanların İçişleri Bakanlığından veya görevli adli makamlardan hukuka aykırılığın giderilmesini talep etmeleri gerekmektedir. İdari veya adli makamlar tarafından bir aykırılığın tespit edilip Kurumumuza bildirilmesi halinde gerekli işlemler Kurumumuz tarafından yapılacaktır.

 

Kurumumuzun, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi hakkında, değerlendirme yapmak ve görüş vermek gibi bir görev ve yetkisi ise bulunmamakta olup, bu yetki ve görev İçişleri Bakanlığı'na aittir.

 

 

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için ikmal istasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in Yürürlükten Kaldırılmasının Ruhsatlandırma İşlemlerine Etkisi

 

İçişleri Bakanlığının 19.3.2009 tarihli yazısı uyarınca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonlarının kurulması, emniyet kuralları, kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14468 sayılı Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılması ile, yetkili idari makamlar ruhsatlandırma işlemlerini, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği başta olmak üzere ruhsatlandırmaya esas mevzuat hükümleri ve mecburi standart haline gelen TS 11939 ve TS 12820 standartlarını da göz önünde bulundurarak yapmaya devam edeceklerdir.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası