Duyurular


LPG Piyasasında Kilometre Tahdidi'ne İlişkin EPDK Duyurusu

KİLOMETRE TAHDİDİ
 
Kilometre Tahdidi
 
Kilometre tahdidi, 5307 sayılı Kanunda, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafe" olarak tanımlamıştır.
 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37' nci maddesi ise, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz." hükmünü amirdir.
 
Sonuç olarak, imar planında 01/01/2005 tarihinden sonra LPG istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda, şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin, şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması gerekmektedir.
 
 
Kilometre Tahdidinden Muaf Olunacak Haller
 
Asgari mesafe tespit tutanağı,
 
1)   İmar planında 01/01/2005 tarihinden önce LPG istasyonu alanı olarak tanzim
edildiği;
•         Onaylı imar planı,
•         Kesinleşmiş belediye meclis kararı veya komisyon kararı,
•         Geçerli inşaat ruhsatı veya,
•         Yapı kullanım ruhsatı,
 
ile ispatlanan yerler için yapılan başvurular ile,
 
2)   13/03/2005 tarihinden önce LPG otogaz bayilik faaliyetinde bulunduğunu;
•         13.03.2005 tarihinden önce dağıtıcılarla yapılmış ve dağıtıcı firma tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış LPG otogaz bayilik sözleşmesi ve,
•         LPG alım-satımına ait faturaların yeminli mali müşavir tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış suretleriyle,
 
ispatlayan kişilerden lisans başvurularında istenmemektedir.
 
01/01/2005 tarihinden önce imar planında akaryakıt istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerlerin LPG otogaz bayilik lisansı başvurularının asgari mesafe tespit tutanağından muaf tutulmasına yönelik herhangi bir işlem tesisi ise, ilgili mevzuat çerçevesinde, mümkün bulunmamaktadır.
 
 
 
 
 
Kilometre Tahdidine İlişkin Uygulama Esasları
 
LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında,
 
a) İstasyonun üzerinde bulunduğu yol isminin veya yol kodunun değil, yön esasının
dikkate alınması;
 
b)    Şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik
mesafenin aranması,
c)   Şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması,
d)   Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafenin bulunması,
e)   Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi,
f)    İçerisinde otogaz satışı yapılan akaryakıt istasyonlarının da LPG otogaz istasyonu olarak dikkate alınması,
 
gerekmektedir.
 
Ayrıca, LPG istasyonları arası asgari mesafeye ilişkin işlem ve ölçümlerde LPG istasyonları kendi aralarında değerlendirmeye tutulmakta olup, akaryakıt istasyonları değerlendirmede göz önüne alınmamaktadır.
 
Kilometre tahdidine ilişkin hükümlerin uygulanmasında; şehir içi yol, belediye (veya büyükşehir belediye) mücavir alan sınırları içinde kalan tüm karayollarını, şehirlerarası yol, şehir içi karayolları dışında kalan tüm karayollarını (erişim kontrollü yollar, devlet yollarlı il yolları, köy yolları, vb.), aynı yön ibaresi ise, bölünmüş olsun veya olmasın yolun gidiş veya geliş yönünü ifade etmektedir.
 
 
Asgari Mesafe Tespit Tutanağı
 
Asgari mesafe tespit tutanağı; aynı yol üzerinde önceki ve sonraki en yakın LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı, EPDK hitaplı, imzalı ve resmi mühürlü belgedir. Lisans başvurularında bu belgenin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
 
Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Düzenlemek ve Bu Husustaki Şikâyetleri Değerlendirmekle Yetkili İdari Makamlar
 
Asgari mesafe tespit tutanağı düzenlemekle yetkili ve görevli idari makamlar, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğidir.
 
Asgari mesafe tespit tutanağına ilişkin tüm ihbar ve şikâyetlerin, asgari mesafe tespit tutanağını düzenleyen yetkili idari makam nezdinde yapılması gerekmektedir. Eğer şikâyete ilişkin idari başvurudan sonuç alınamazsa, söz konusu işlemden menfaati ihlal olanların İçişleri Bakanlığından veya adli makamlardan hukuka aykırılığın giderilmesini talep etmeleri gerekmektedir. İdari veya adli makamlar tarafından bir aykırılığın tespit edilip Kurumumuza bildirilmesi halinde gerekli işlemler Kurumumuz tarafından yapılacaktır.
 
Kurumumuzun, kilometre tahdidi konusunda, bazı düzenleyici kararlar almak ve işlemler yapmak dışında, istasyonların kurulacağı alanlar hakkında münferiden değerlendirme yapmak ve görüş vermek gibi bir görev ve yetkisi ise bulunmamaktadır.
 
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası