Duyurular


Petrol Piyasasına İlişkin İki Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı

DUYURU
          Resmi Gazete’nin 23/10/2009 tarih ve 27385 sayılı nüshasında yayımlanan “Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in  3. maddesinde yer alan “İhrakiye sayılanlar dahil, akaryakıtlara ilişkin teslim numunelerinin; alınması, mühürlenmesi, verilmesi, saklanması, kayıtlanması ve benzeri hususlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile diğer usul ve esaslar Kurulca düzenlenir.” hükmünün 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe gireceği bilinmektedir.
            Bu kapsamda; “Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” başlıklı 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının, numune alınmasına ilişkin hükümleri de gözden geçirilmiştir.
          Yapılan çalışmalar neticesi, “analiz raporu tanzimi” ve “numune alınması” işlemlerinin bütünleştirilmesine yönelik olarak, ekli;
a)      “Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
b)      “Teslim Numunelerine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı Kurul Kararı,
taslakları hazırlanmıştır.
          Taslaklar, ilgili piyasa taraflarına yazı ile bildirilmek ve ilgi duyan diğer kişilere internet aracılığı ile duyurulmak suretiyle görüşe açılmıştır.
            Söz konusu düzenlemelere ilişkin görüşlerin yazılı olarak ve/veya Kurumumuzun internet sayfasında yer alan bilgipetrol@epdk.org.tr adresine, 3 Aralık 2009 tarihine kadar ulaşması önem arz etmektedir.   
İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
                24/11/2009
 
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası