Duyurular


Petrol Piyasasında 2011 Yılında Alınacak Lisans Bedelleri

 
KURUL KARARI
 
Karar No : 2949                                                                              Karar Tarihi : 21.12.2010
                                                                                     
 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2010 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2011 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
 
Madde 1- 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 nci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;
 
              a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2011 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının % 0,1 (bindebir),
 
               b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2011 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),
               olarak belirlenmiştir.
 
               c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır.
 
Madde 2- Bu Karar 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 
     Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.  
 
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası